TREŚCI MERYTORYCZNE KURSU

Kurs składa się z dwóch modułów tematycznych podzielonych na 20 wykładów.
Są to filmy: wskazówki metodyczne i pokazy ćwiczeń oraz pokazowe zajęcia z dziećmi w przedszkolu do obejrzenia na platformie internetowej.

MODUŁ 1

Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną w przedszkolu

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza naukowo udowodniliśmy, że edukacja matematyczna musi być łączona z intensywnym wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci. Opracowaliśmy także skuteczne metodyki dostosowane do warunków wychowania przedszkolnego. Mimo to ciągle istnieje wiele nieporozumień w zakresie kształtowania umiejętności liczenia, rachowania i wdrażania dzieci do układania i rozwiązywania zadań z treścią, kształtowania stałości długości oraz wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych. Dlatego postanowiliśmy przygotować i udostępnić nauczycielom przedszkola dwie serie nagrań. W pierwszej zostaną omówione psychologiczne i pedagogiczne podstawy kształtowania tych ważnych umiejętności ilustrowane ćwiczeniami. W drugiej serii przedstawione zostaną zajęcia z dziećmi stanowiące ilustrację do wcześniej podanych założeń i prawidłowości.TEMATYKA SERII PIERWSZEJ - wskazówki metodyczne i przykłady ćwiczeń

 • O rozwoju dziecięcego liczenia i etapach kształtowania się umiejętności liczenia. Wspomaganie dzieci w opanowaniu tej ważnej umiejętności.
 • Dodawanie, odejmowanie: od rachowania konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach do pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności rachunkowych.
 • Zastosowanie umiejętności liczenia i rachowania w sytuacjach życiowych, w układaniu i rozwiązywaniu zadań z treścią. Prawidłowości metodyczne i przykłady zajęć.
 • Pomiar długości: etapy kształtowania rozumienia sensu pomiaru długości. Prawidłowości metodyczne i przykłady zajęć.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu intuicji geometrycznych. Prawidłowości metodyczne i przykłady zajęć.

Prowadząca

Prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Człowieka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Naukowo zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną, przełamywaniem niepowodzeń w nauce matematyki i rozwijaniem uzdolnień matematycznych dzieci. Autorka ponad dwustu publikacji naukowych, kilku autorskich programów edukacyjnych oraz kilkunastu książek dla rodziców i nauczycieli o wspomaganiu rozwoju, wychowaniu i edukacji dzieci. Od pół wieku łączy pracę naukową z działalnością pedagogiczną zmieniając na lepsze losy szkolne dzieci. Prowadzi otwarte wykłady dla nauczycieli oraz rodziców o skutecznym wychowaniu i edukacji dzieci oraz rozwijaniu ich zadatków uzdolnień matematycznych. Opiekuje się merytorycznie wieloma placówkami edukacyjnymi realizującymi autorski program rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci.


TEMATYKA SERII DRUGIEJ - zajęcia pokazowe z dziećmi w przedszkolu

 • Wspomaganie dzieci w dostrzeżeniu regularności układu dziesiątkowego pozycyjnego i korzystania z tych regularności. Zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu u dzieci umiejętności liczenia.
 • Wdrażanie dzieci do dodawania i odejmowania na palcach i innych zbiorach zastępczych. Zabawy i zadania sprzyjające kształtowaniu u dzieci umiejętności liczenia.
 • Dzieci układają i rozwiązują zadania z treścią.
 • Wspomaganie dzieci w ustalaniu stałości długości. Seria ćwiczeń pod tytułem „wielkie eksperymentowanie”.
 • Trójkąt, prostokąt, kwadrat, koło – jak pomagać dzieciom w kształtowaniu takich intuicji geometrycznych.

Prowadzące

mgr Jolanta Jastrzębska

Nauczyciel dyplomowany, edukator, od 2007 r. jest dyrektorem Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej w Olsztynie. Pełni również funkcję prezesa Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia DZIECKO działającego przy przedszkolu. Od kilkunastu lat współpracuje z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską i Ewą Zielińską w zakresie nowatorskich metod wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza edukacji matematycznej. Współautorka projektu "Matematycznie uzdolnione przedszkolaki w olsztyńskich przedszkolach" oraz I i II Międzyprzedszkolnej Olimpiady Matematycznej "Mały Rachmistrz". Propagatorka zdrowego stylu życia i żywienia dzieci zgodnie z naturalna dietą.

mgr Zuzanna Jastrzębska

Z wykształcenia terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego. Skończyła I edycję studiów podyplomowych „Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja” w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doktorantka prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. W 2011 roku uczestniczyła w projekcie "Rozpoznawanie uzdolnień matematycznych w olsztyńskich przedszkolach". W 2014 roku poprowadziła pilotażowe badania rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci z niepełnosprawnościami, co sprawiło, że zajęła się tym tematem na szerszą skalę w ramach rozprawy doktorskiej. Prowadzi matematykę z uczniami klas I-VI objętymi edukacją domową. W swojej pracy wykorzystuje metody prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Praktyczną wiedzę zdobyła uczestnicząc w wielu warsztatach Ewy Zielińskiej.

MODUŁ 2

Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją techniczną w przedszkolu

Wychowanie techniczne nie zawsze realizuje się w przedszkolach. Jest kilka przyczyn tego stanu. Przedszkola nie są prawidłowo wyposażone, nie ma w nich narzędzi, za pomocą których dzieci mogłyby realizować zagadnienia edukacji technicznej. W publikacjach dotyczących edukacji przedszkolnej rzadko pojawiają się reguły i wzorce wychowania technicznego dzieci przedszkolnych. Ponadto nadmierna troskliwość o bezpieczeństwo dzieci utrudnia realizację ćwiczeń i zadań technicznych.

Chcemy przekonać nauczycieli, że wychowanie techniczne trzeba realizować choć jest to trudne. Dzieci odnoszą dużą satysfakcję i przeżywają sukcesy, gdy mogą wykonać model rzeczywistego urządzenia. Poznają przy tym podstawowe mechanizmy działania różnych sprzętów i mechanizmów. Wprowadzenie w metodykę wychowania technicznego rozdzieliliśmy na dwie części. W pierwszej przedstawimy sposób myślenia pedagogicznego o wprowadzeniu dzieci w technikę z metodycznym wyjaśnieniem i pokazem. W drugiej postaramy się przenieść założenia na realia, czyli przedstawić te problemy z udziałem dzieci.TEMATYKA SERII PIERWSZEJ - wskazówki metodyczne i przykłady ćwiczeń

 • Poznajemy mechanizm kołowrotka (maszyny prostej) oraz sposoby, za pomocą których urządzenie to może działać samodzielnie (automatycznie).
 • Elektryczność w przedszkolu. Jak działają urządzenia elektryczne, z którymi dzieci stykają się na co dzień?
 • Skąd się bierze woda w kranie? Poznajemy proces wydobycia wody z ziemi, oczyszczenia jej i doprowadzenia do domu. Budujemy modele urządzeń.
 • Urządzenia ukryte w domu. Poznajemy właściwości domu – dach, ściany, podłogę oraz jego kondygnacje. Budujemy funkcjonalny model domu z elektrycznością, wodociągiem i kanalizacją.
 • Podwórkowe doświadczenia z wodą. Budujemy ściany wodne, za pomocą których dzieci będą mogły lepiej zrozumieć sposób transportowania wody.


TEMATYKA SERII DRUGIEJ - zajęcia pokazowe z dziećmi w przedszkolu

 • Jak źródełko wody może stać się jeziorkiem i odwrotnie? Poznajemy zasadę naczyń połączonych, a przy okazji zbudujemy fontannę.
 • Czy człowiek może oddychać pod wodą? Budujemy bezpieczne urządzenie do oddychania pod wodą. Poznajemy, jak działa dzwon rurowy i batyskaf.
 • Każdy może latać, ale jak robić to bezpiecznie? Poznajemy, jak balon unosi się w powietrze oraz jak działa spadochron.
 • Tajemnicza siła powietrza. Poznajemy właściwości powietrza i uczymy się je wykorzystać w urządzeniach pneumatycznych (podnośnik i łódź podwodna).
 • Jak działa aparat? Poznajemy podstawowe właściwości światła, lupy i zjawisko odbicia.

Prowadzący

dr Jan Amos Jelinek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się procesem uczenia się dzieci w zakresie edukacji przyrodniczej, technicznej i medialnej. Prowadzi internetowy portal dla rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej www.dzieciecafizyka.pl. Propaguje naukę organizując szkolenia i warsztaty w całej Polsce. Jest autorem gier edukacyjnych (np. Geokom, LABIrynt, Mistrz Getriko, Kubik).